Hài Hoài Linh, Chí Tài, thánh chửi Minh Dự – Má Thích Gì

0
19